Grønn diakoni

Gruppespørsmål

Gruppearbeid om fattigdom, miljø og ressurser

  1. GRØNN DIAKONI

Hvilke fora vil bli best egnet til spredning av visjonen Grønn Diakoni som led i  fattigdomsbekjempelsen på det afrikanske kontinent?

  1. HANS NIELSEN HAUGE

Hvordan formidle det haugianske verdigrunnlag til nye målgrupper og flere land på det afrikanske kontinent?

  1. DRAMA SOM VIRKEMIDDEL

Finn flere innfallsvinkler for drama som virkemiddel.

Drøft hvordan spre drama som virkemiddel til flere land.

  1. BARRIERER FOR UTVIKLING

Hvordan identifisere nedarvede holdninger, overtro og ritualer som hindrer fattigdomsbekjempelsen? Hvordan bryte disse barrierer?

  1. WWW – Water Wood Wheel

Kan fokus på sentrale grunnleggende felles behov, være til hjelp for forståelse av og forenkling i fattigdomsbekjempelsen?

  1. TVERRFAGLIGE TEAM – STRATEGISK PLANLEGGING

Kan tverrfaglige team i strategisk planlegging bli til hjelp i fattigdomsbekjempelsen? Hvilke faggrupper bør disse i så fall inneholde? Kan kunnskap bli en hindring? Hvilke holdninger er fundamentalt viktige?

  1. TVERFAGLIGE TEAM I IMPLEMENTERINGEN

Hvilke yrkesgrupper bør være representert på grunnplanet for innlevelse og faglig forståelse? Problemstillinger rundt verbal og nonverbal kommunikasjon for å finne kvalifisert personell? Rollemodellens betydning?

  1. DE FATTIGE OG GENMANIÅULASJON AV PLANTER

Hur kan vi undvika att fattiga bønder i tredje vårlden førlden førvandlas till slavar under den globala monopolistiska matindustrin?