Grønn diakoni

Transportfirmaet DHL samlet inn til treplanting

Daglig leder i Plant Et Tre, Jørgen Lollike (i midten), mottar gavesjekk fra DHL på kr 42.913 fra representanter fra DHL’s ledelse og ansatte. Fra venstre: Stein Ove Kvamme, Tone Fiedler, Jørgen Lollike, Liv Marit Stern og Mie Nyborg.

Plant Et Tre mottok i november 2017 en stor gave fra transportfirmaet DHL. Firmaet og dets ansatte gikk sammen om en innsamling til treplanting i Afrika. 42.913 kroner ble overrakt som en gavesjekk til daglig leder Jørgen Lollike den 17. november 2017.Dette åpner for nye, spennende muligheter for organisasjonen når det gjelder finansiering av viktige treplantingsprosjekter i Afrika.

Øremerket gave

Gaven fra DHL er øremerket 30 enslige mødre fra slummen i Kenya, som skal plante 10.000 trær på 40 dekar i løpet av 2018/19. Dette prosjektet ble valgt ut av DHL blant 8 andre prosjekter. Prosjektet inkluderer noe investering i infrastruktur, bl.a. sikker vannforsyning og inngjerding av jordarealet. De vil også få mulighet for å dyrke matproduserende vekster for salg og til eget bruk mellom treplantene de første årene for å utnytte jorden bedre.

CO2-fangst

Plant Et Tre Ltd. (PET) ble stiftet i 2007 med formål å drive globalt miljø- og klimaarbeid med fokus på opplæring i planteskoledrift og skogreising i den tredje verden, med fattige og analfabeter som ressurs. Treplanting forvandler ubrukte arealer til fruktbar skog, som sørger for CO2-fangst og dermed blir en innsats for klimaet, i tillegg til den direkte hjelpen til fattige i form av rehabilitering/attføring.

 1-2 millioner trær i året

Årlig plantes 1-2 millioner trær i 8 land. Dette er en formidabel innsats fra en liten organisasjon som har hatt sin finansiering fra to gjenbruksbutikker på Vestlandet. PET har ingen offentlig støtte.

Samarbeid

PET’s nettverk av fagfolk i samarbeidende organisasjoner for rådgiving omfatter både sivilagronomer, en biolog og en bedriftsøkon om samt ulike organisasjonsfolk med lang faglig fartstid. Man holder også på med registrering av disponible arealer i samarbeid med blant annet norske og nasjonale private hjelpeorganisasjoner.

Kvalitet

Plantekvaliteten har ligget på et slikt nivå at mye av planteproduksjonen utført av eksempelvis enker i Kenya har gått til eksport og oppkjøp fra så vel handelsfolk som private fra nabolandet Tanzania.

Rapporter og oppfølging.

PET innhenter månedlige rapporter fra prosjektet, slik at man har kontroll på bruken av penger, og kan samle erfaring for nye lignende prosjekter. Man har til hensikt å få CO2-fangst-beregninger underveis ut fra tanken at humanitært arbeid og fattigdomsbekjempelse er mulig å koble sammen med globalt klima- og miljøarbeid.

Effektiv bistand

Denne måten å drive bistand på skiller seg fra en del annen u-hjelp, ved at man fremmer lokal, selvstendig virksomhet med mulighet for inntjening og selvforsyning uten kostbare investeringer. Det er også store arealer tilgjengelig, og klimaaspektet gir dette en dimensjon som tilsier at en langt større del av bistandsarbeid burde kanaliseres over på slike prosjekter.

Plant et tre uttrykker en stor takk til DHL for den overraskende gaven, og håper andre norske bedrifter som ønsker å ha en sosial og en miljømessig profil, vil ta kontakt for å gjøre det samme.